سندروم گیلن باره


 

سندروم گیلن باره (Guillain Barre syndrome) یک بیماری مربوط به عصبهای محیطی است. در این بیماری غشا